Giriş GÜNCEL YAZARLAR Resim-Karikatür Büyük Doğu Arşivi

BAŞYAZI

KİTAP ELEŞTİRİLERİ

KÖŞE YAZILARI

SİYASET

BASINDA GEZİNİRKEN

TARİH

SANAT

FIKIH

BİZE ULAŞIN

  “Cennet Kimsenin Tekelinde Değildir” MÂLİKU'L-MULK OLAN ALLAH'IN ELİNDEDİR /Muhammed Ali es-SÂBÛNÎ
(Türkçesi: Ömer Fâruk TOKAT)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
Allah Teâlâ’ya hamd ve âlemlere rahmet olarak gönderilen O’nun değerli elçisi efendimize salât u selâm ederiz.>>>devamı

EBUBEKİR SİFİL İLE SOHBET

-Hocam, umumi mânâda Ehl-i Sünnet’i nasıl tanımlayabiliriz? Veya Ehl-i Sünnet kimdir?

Ebûbekir Sifil: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ehl-i Sünnet’i teşhis etmenin birkaç yolu var. Bunlardan birincisi geçmişte Ehl-i Bid’at fırkalarla münakaşa edilmiş meselelere bakmak. Gerek usûl-i dinde gerek usûl-i fıkıhta Ehl-i Sünnet ile Ehl-i Bid’at fırkaları arasında yaklaşım farklılıkları var.  Devamı için tıklayınız
 

   FIKH-I EKBER-BÜYÜK FIKIH

Allah’a, meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine, ölümden sonra dirilişe, kadere ve hayr ve şerrin Allah’tan olduğuna, Hesap gününe, mizana, cennet ve cehenneme inanmak… İlk borç budur.>>>>devamı
  

TENASUH / İmam-ı Rabbanî (Mektûbat)

Kalpleri hasta, bilgileri az bazı kimseler, âlemin, kadîm olduğunu, yoktan var edilmediğini söylüyorlar ve tekrar yok olacağını, kıyametin kopacağını inkâr ediyorlar. Kendilerini, şeyh, mürşit diye tanıtan bazı sapıklar, tenasüha inanıyorlar ve ruhlar, olgunlaşıncaya kadar, bir bedenden ayrılarak başkasına geçer, kemale erince, insanlara gelmez, bu yolla olgunlaşır, diyor ve tenasüh hakkında bir çok hikâyeler uyduruyorlar.>>>devamı

İmam-ı Rabbânî –MEKTÛBAT

Mektûbat’ı Takdim

   Allah ve Resulünün kitaplarından sonra dinin en büyük eseri “Mektûbat-ı İmam-Rabbâni”>>>devamı

 

HER ŞEYDEN ÖNCE İTİKAT

         GÜNAH-KÜFÜR

   Bir adam ömrü boyunca bir şarap fıçısı içinde otursa ve yalnız şarapla yaşasa da “Bu haramdır,biliyor ve doğruluyorum;ama ne yapayım ki,nefsimi yenemiyor ve ondan vazgeçemiyorum !” dese hareketi sadece günaha girer de...>>>devamı

 İMAN VE İSLAM ATLASI

(İTİKAD)                         Necip Fazıl KISAKÜREK
M E LE K

·         Allah’ın gözle görülmez, nurdan mahlûk, lâtif ve ulvi yaratıkları...>>>>devamı

 

ORYANTALIZMDEN ETKILENENLER KUR’AN-I KERIM’I ANLAYAMAZLAR
ORYANTALIZMDEN ETKILENENLER KUR’AN-I KERIM’I ANLAYAMAZLAR/ PROF. DR. M.Ali ES-SABUNÎ


Mülakat: İhsan ŞENOCAK

İhsan ŞENOCAK: Bismillahirrahmanirrahim. Hocam Kur’an-ı Kerim’in anlaşılabilmesi için İslam’ın erken asırlarından bu tarafa uygulanan ve zaman içerisinde de tedvin edilerek metin haline getirilen tefsir ve fıkıh usulü günümüzde modernist müslümanların yenilenme çağrıları ile karşı karşıyadır. Modernistler>>>devamı

 

 YARIM HOCA DİNDEN EDER/Ebubekir SİFİL

Başlıktaki sözü bilmeyen yoktur, bir atasözünün yarısı.
Tamamı ise şöyle: “Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden eder.” >>>devamı

 

İmam-ı Rabbânî –MEKTÛBAT

Mektûbat’ı Takdim

   Allah ve Resulünün kitaplarından sonra dinin en büyük eseri “Mektûbat-ı İmam-Rabbâni”>>>devamı

 Ehl-i Sünnet’in “Ortaya Çıkışı” ve karakter özellikleri

                                                                                             /Ebubekir SİFİL

 “Fırkalar içinde bir fırka”dan mı, yoksa müsemmanın isimden önce var olması durumundan mı bahsetmemiz gerektiği sorusunu cevaplamadan Ehl-i Sünnet üzerine yapılacak tahlil ve değerlendirmeler hep önemli bir eksiklik ile malul bulunacaktır.>>>>DEVAMI

 

   EBUBEKİR SİFİL İLE MÜLAKAT–1

 DİNLERARASI DİYALOG VE MİSYONERLİK ÜZERİNE

 “Hıristiyanlık Kaybettiği Mevzileri

Yöntem Değişikliğine Giderek Kazanmak İstiyor”

Araştırmacı yazar Ebubekir Sifil ile Türkiye müslümanlarının sorunlarını, ilim âlemini, modernist yaklaşımları, dinler arası diyalog faaliyetlerini ve sair konuları konuştuk. Yazarın konuyu derinlemesine tahlil eden kapsayıcı tarzı, özellikle günümüz müslümanlarının bazı eksiklerine dikkat çeken yorumları, üzerinde durulması gereken tespitler olarak çıktı karşımıza. >>>devamı

 

Reformcular, Diyalogcular... /         Mehmet Şevket EYGİ

             Birtakım Reformcular, dinde yenilik isteyenler, indirilmiş (münzel) İslâm yerine uydurulmuş bir din türetmeye yeltenenler son otuz-kırk yıl içinde kafaları karıştırdılar, dehşetli tahribat yaptılar.>>>devamı

EHL-İ SÜNNET İNANCI VE TARİHSELLİK    /  Ebubekir SİFİL

İslam'ın ilk yüzyıllarında ortaya çıkan ve İslamî ilimlerin hemen bütün dallarında kendisini hissettiren "fırkalaşma" olgusu, tarih içinde olduğu gibi bugün de varlık ve etkisini muhafaza etmektedir. Geçmişte bu hareketler Haricîlik, Mu'tezile, Mürciîlik... şeklinde kendisini ifade etmişti; bugünse daha başka isimler altında fırkalaşmalar devam ediyor.>>>devamı

 

MEZHEPSİZLİK NİÇİN "DİNSİZLİĞİN KÖPRÜSÜ"DÜR?

                                                                                          Ebubekir SİFİL

Bismillâhirrahmânirrahîm

Bilindiği gibi "Mezhepsizlik Dinsizliğin Köprüsüdür" sözü, yirminci yüzyılın yetiştirdiği en büyük alimlerden ve son Osmanlı Şeyhülislam vekillerinden biri olan merhum Muhammed Zâhid el-Kevserî'ye aittir ve merhumun "Makâlât" adlı eserinde yer alan makalelerden birisinin başlığıdır.[1] Bu hikmetli söz, bahse konu makale neşredildikten sonra adeta darb-ı mesel haline gelmiş ve dilden dile yayılmıştı>>>devamı

 

SÜNNET Mİ, GELENEK Mİ?       /Ebubekir SİFİL

 Müsteşrikler*, Batı dillerinde yaptıkları İslâmiyat çalışmalarında “Sünnet” ve “Hadis”i “ tradition ” (gelenek) kelimesi ile ifade ettiler. Bu, onların, Sünnet ve Hadis'i (tıpkı kendi geçmişlerinde olduğu gibi) Rasul -i Ekrem s.a.v. Efendimiz'den sonra gelenlerin O'na atfettiği ve fakat aslında O'na ait olmayan bir yığın söz ve uygulamalar olarak ya da toplumun zaman içinde oluşturduğu örf, an'ane , adetlerle aynı özelliğe sahip, onlardan farklı ve üstün bir yanı bulunmayan bir olgu olarak nitelendirmelerinin sonucuydu. >>>devamı

  50 Âlimden Fetvâ Alınmalıdır /            Mehmet Şevket EYGİ

    MÜSLÜMAN İKEN, dinden çıkmak, kâfir olmak için dinin tamamını veya önemli bir kısmını inkâr etmek gerekmez. Zarurat-ı diniyeden birini inkâr eden, dinin geri kalan kısmını kabul ve tasdik etse bile kâfir olur.>>>devamı

İBN SEBE’NİN YOLUNDAN GİDENLER                     

Mehmed ŞevketEYGİ

İSLAM tarihinde zuhur eden ilk büyük fitne ve fesat hareketi Hulefa-i Râşidîn’in üçüncüsü Hazret-i Osman Zinnureyn Hazretlerinin hilafeti zamanında, yalancıktan ihtida etmiş Yahudi Abdullah ibn Sebe’ tarafından çıkartılmıştır.

 

   İMAN VE İSLAM ATLASI’ndan

 

İTİKAT VE İMAN

►”Allah’a inandım de ve dosdoğru yürü!”

Hadis meali…

►İtikad,mücerret inanma keyfiyeti…İnsanoğlunun,perdelerini açmak üzere geldiği kainatta ulvi manalar ve üstün gerçekler manzumesini doğrulama ve benimseme şuuru…İman ise bu manzumenin merkezî mana noktasına bağlanma duygusu…

 

MODERN ÇAĞIN FETVACILARI                             / Ebubekir SİFİL

SEMERKAND - Aralık 2005

 Şimdi artık fetva verilirken delilin kuvvetine bakılmıyor. Kimse söylediklerinin Kur'an'a, Sünnet'e, İcma'a ve Kıyas'a, dolayısıyla Allah Tealâ'nın rızasına uygun olup olmadığını dikkate almıyor, araştırmıyor. Dikkate alınan tek bir husus var: Çağdaş değer yargılarıyla çelişmemek...

 

Din Konusunda Çatlak Sesler 

 Mehmet Şevket EYGİ 15/10/2005

TÜRKİYE’de dinî ve fıkhî bakımdan iki sünnî mezheb hâkimdir. Hanefîlik ve Şafiîlik. Camilerimizde namazlar çoğunlukla Hanefî mezhebine göre kılınır. Şafiî vatandaşlarımızın çoğunlukta olduğu yerlerde Şafiî mezhebine göre. Şiî-Caferî  vatandaşlarımızın ayrı camileri vardır. Onlar Sünnîlerin imamlarının ardında namaz kılmazlar, Sünnîler de onların imamları ardında kılmaz.

 

DİNLERARASI DİYALOG VE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ

 

İNKİŞAF - Eylül-Kasım 2005                   Ebubekir SİFİL

 

Özellikle son yıllarda ülkemizin değişmez gündem maddeleri arasında kendisine sağlam bir yer edinen dinlerarası diyalog ve misyonerlik faaliyetleri,  Ayrıntı >>>

FIKIH KİTAPLARI VE MEALLER                     Mehmet ORUÇ

Ondört asırdır, dinimizi meallerden öğrenme kültürümüz yok iken, son yıllarda niçin bu yola yönelindi, bunda maksat neydi? Sebilürreşad Mecmuası’nın 18 Safer 1924 tarihli ve 618 numaralı sayısındaki, “Yeni Kur’an Tercümesi” başlıklı yazıda, bu sorunun cevabı  özetle şöyle veriliyor:

 

  

                                  İSLAM MODERNİZMİ: YENİ BİR İSLAM TANIMI

EĞİTİM BİLİM - Şubat 2001               Ebubekir SİFİL

 

Batı dünyasında ağırlıklı olarak 18. yüzyıldan itibaren kendisini hissettirmeye başlayan ve son iki yüzyılda akıl almaz bir hızla gelişerek bugün gelinen noktada küresel egemenliğini pekiştirmiş bulunan modern bilim ve teknoloji hareketi İslam dünyasının kelimenin tam anlamıyla "aklını başından aldı."

                              İSLAM MODERNİSTLERİ VE DİNLERİN BİRLİĞİ MESELESİ

İSLÂMÎ EDEBİYAT - Nisan-Haziran 2002          Ebubekir SİFİL

 

Değişik vesilelerle birçok kere vurguladığımız gibi İslam Modernistleri, –yaptıkları tesbitler arasında büyük oranda benzerlikler veya aynîlikler bulunmakla birlikte– tek tek fertler olarak çözüm önerileri noktasında önemli görüş ayrılıkları içindedirler

                       

                        Nakil bilgileri akıl ile anlaşılamaz (Mehmet Oruç)

     Bozuk fırkaların, bozuk mezheplerin ortaya çıkmalarının esas sebebi “Peygamberliği” anlıyamamalarıdır. Peygamberlik makamını nakil yolu ile değil akıl ile anlamaya çalışmalarıdır.


 

Mehmet Talü
SADECE ALLAH”A İNANDIM DEMEKLE MÜSLÜMAN OLUNMAZ
Hz. Muhammed yalancıdır, getirdiği Kur’ân-ı Kerim düzmedir, İslâm sahte bir dindir diyenleri bir Müslüman bağrına basabilir mi, onlara rahmet ve merhamet bakışıyla bakabilir mi?

 

  

 

     

Giriş | Yeni Sayfa 21

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 28/04/10 28/04/10