Giriş GÜNCEL YAZARLAR Resim-Karikatür Büyük Doğu Arşivi

BAŞYAZI

KİTAP ELEŞTİRİLERİ

KÖŞE YAZILARI

SİYASET

BASINDA GEZİNİRKEN

TARİH

SANAT

FIKIH

BİZE ULAŞIN

           PEYGAMBER, NEBÎ, RESUL / Necip Fazıl KISAKÜREK

    Peygamberler resul ve nebî diye iki isimle anılır.Allah’ın vahyine mazhar olmak mânasına bu iki ismin muradı bir ise de ,memuriyet bakımından arada büyük farklar vardır.Her resul aynı zamanda nebîdir;fakat her nebî resul değildir.Nitekim Peygamberimize nübüvvet 40 yaşında,risalet ise 43 yaşında gelmiştir.Bundan da anlaşılıyor ki,resullük nebîlikten daha üstün ve ileri bir derecedir.Aradaki fark şudur ki,nebî ilahî vahye mazhar olarak insanları hak yoluna davete memur ve fakat müstakil şeriata sahip olmayan ilahî bir yol gösterici iken,resul,aynı vasıflardan başka bir de yeni ve müstakil şeriatla gönderilendir.

   Peygamber kelimesi ise Farsça (Peyamber-Haber getiren) manasına umumî ve toplayıcı bir ifadeyle, hem resul hem de nebiler hakkında kullanılır.

   Nebiler ve resuller,yani peygamberler insanlar arasında Allah’ın ilahî bir memuriyetle kullarına gönderdiği üstün yaradılışlar oldukları için,insan çapında maddî ve manevî her türlü kusur, ârıza, ayıp ve noksandan münezzehtir.Bunu böyle bilmek ve kendilerine böylece itikat etmek şarttır.Peygamberlerden herhangi birine bir ayıp ve kusur isnadı,itikadî bir suçtur ki,itikadî suçlar insanı günahtan daha ileriye,yani küfre götürür.

   Peygamberler halkasının  ilk ferdi Hazreti Âdem,son ferdi ise,kemalin de son derecesini temsil ederek,Efendimiz,Müjdecimiz,Kurtarıcımız Hazreti “…..”dir.Bunlar arasında Hazreti Musa, Hazreti İsa gibi müstakil kitap ve şeriat sahibi olanları birer resuldür.Hazreti Harun,Hazreti Yahya gibileri ise sadece nebidir.İsrail oğullarından ne kadar çok nebi geldiği malûmdur.

   Umumi ifadesiyle peygamberler (şüphesiz resuller kastediliyor) arasında derece şöyledir;

Birinci derece        : Efendimiz…

İkinci derece          : Hazreti İbrahim…

Üçüncü derece       : Hazreti Musa…

Dördüncü derece   : Hazreti İsa…

Öbür dereceler bunlardan sonra gelir.

   Bir resul zamanında başka nebiler olabilir,fakat başka resul olamaz.Zira nebi,nübüvvetine rağmen zamanındaki veya kendisinden evvelki resulün şeriatına tabidir;fakat resul daima müstakil şeriat sahibi olur.Yeni bir resulün şeraitiyle ise ondan evvelki resulün şeraiti hükümden kalkar.

   Peygamberler Peygamberine gelince ;

   O’nun nübüvvet ve risaleti,batın aleminde ezelden başlar;dünyayı şereflendirmelerinden sonra ise hem zâhir ve hem bâtın âleminde ebede kadar devam eder.O’ndan sonra gerçek olarak ne bir resule ne de bir nebiye zuhur imkanı yoktur.O’nun bir ismi de “Son Zamanın Nebisi”dir.

   Bizim,peygamberlere imanımız işte bu esas içinde olacak;ve bu itikat,onları Allah’ın gönderdiği, üstün ve her kusurdan münezzeh yarattığı,insanlara kurtuluş yolunu göstermeğe memur ettiği,kendilerine beşerî kuvvetlerin üstünde mucizeler bahşettiği,bazılarına kitaplar indirdiği kanaatiyle bir arada bulunacak.

                                                                 Büyük Doğu;4 Kasım 1949,Sayı-4’den

 

 

 

 

 

 

 

Giriş | Yeni Sayfa 258

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 05/10/07 13/01/09