Giriş GÜNCEL YAZARLAR Resim-Karikatür Büyük Doğu Arşivi

BAŞYAZI

KİTAP ELEŞTİRİLERİ

KÖŞE YAZILARI

SİYASET

BASINDA GEZİNİRKEN

TARİH

SANAT

FIKIH

BİZE ULAŞIN

                                                         YAHUDİ PLANI

                                                                                          Necip Fazıl KISAKÜREK

 

          Yahudilerin dünya çapında bir role hazırlandığı bu devirde,maksatlarını yakından heceleyebilmek için,meşhur Amerikalı milyarder Ford’un,kendisi kadar meşhur eserine bir göz atmak lâzım…İşte bizzat Ford’un bir cümlesi:

       —Yahudi,iki türlü çalışır;ya doğrudan doğruya o rejimleri yıkmak,yahut neticede     kendi kavim hakimiyetini kurmak için yeni rejimler tesis etmek…İngiliz,Fransız ve Amerikalıların tetkiklerine göre,Yahudi faaliyetlerinin ikinci şeklini idare eden ruhlar,daima Yahudi köklerindendir.Mutlaka kavramak lazımdır ki,Yahudi kendi ruhunda ve kendi ruhuna müsait olmayan her hükümet sisteminden nefret eder.

          Ford devam ediyor:

         —Onların dillerinden düşürmedikleri hürriyet nizamlarının gayesi,kütlenin ruhen bayağılaşması ve kendilerine yardımcı bir alet haline gelmeleridir.Serbestî iktisadî muvazeneyi,siyaset ahengini,ev hayatını,hulasa vahdet usullerinin hedefi de şudur:Dini hüviyet belirten bütün insan cemiyetlerini yıkmak!Yahudi bu dersleri vermeye başlayınca hemen anlayın ki,millet bütün ulvi hislerini kaybetme yolundadır!!!

             Yine Ford:

—Büyük Yahudi dünya planının ana hatları ve temel görüşleri  ‘‘Siyon usulleri protokolleri’’ diye tanıtılan 24 vesikada toplanır.Onlar, Avrupa’da dikkati celbetti.İngiltere’de bir fırtınaya sebep oldu.Buna mukabil Birleşik Devletlerde,

hudutlanmış bir ölçüde inkişaf etti.Bu vesikaları Amerikan Adliyesi 25 sene muayeneye tabi tuttu.Protokoller üzerindeki Yahudi tesirini uzaklaştırsak bile onun,dünyanın şimdiye kadar hiç görmediği,bir hakimiyet rüzgarını içinde topladığını görürüz.Bu protokollerin Yahudilerden çıktığı inkar edilse dahi,protokoller bu inkarın aksini ispat eder.Protokollerde her insan cemiyetini ve hükümetini mahvetmek ve hudutsuz bir gizli hükümet şeklinde bir dünya nüfuzu meydana getirmek hedefi vardır.Böyle bir planı,ne hakim bir sınıf ne de anarşistler meydana getirebilir.Bu sadece Yahudi dehasına mahsus bir imtiyaz.

       Ford’un bahsettiği protokolleri vererek dikkatle gözlerinizi ve dikkatinizi açmanız ricasında bulunacağız.

                                    

                                          YAHUDİ PROTOKOLLERİ

 

          Ford’un meşhur eserindeki Yahudi protokolleri,dikkatli bir göz ve gerçek bir zeka için her şeyi ele vericidir:

 

       PROTOKOL 1 DEN:

 

     ‘‘ Siyasi hürriyet bir fikirdir. Bir hakikat değildir.Kendi partisi için insanlardan istifade etmek isteyen,bu fikri,kullanmayı bilmelidir ’’

 

      PROTOKOL 2 DEN:

 

        ‘‘  Vakit gelinceye kadar onları eğlencelerine bırak!.O zamana kadar onların yardımı ile yaydığımız bütün hayat nazariyesi medeniyet gibi görünsün.Bunun için matbuamızın yardımı ile bu nazariyeler hakkında,körü körüne itimat telkin edelim!

            (Darwin)cilik,Marksistlik,(Nietsche) felsefesinin muvaffakiyetimize nasıl yardım ettiğine dikkat ediniz. ’’

 

 PROTOKOL 9 DAN:

 

         ‘‘ Mümkün olan her istikamet ve bilgi,(monarşi) müdafaacısı,demokratlar,sosyalistler ve diğerleri hizmetimizdedirler.Biz onları kullanıyoruz.Fakat onlar,bizim yüksek hükümetimizi tanıyıncaya kadar bilmeden bize hizmet edeceklerdir. ’’

 

PROTOKOL 10 DAN:

       

            ‘‘ Bizim,hükümet teşkilatına liberallik zehirini damlatmamızla bütün siyasi görünüş değişti. ’’

 

PROTOKOL 11 DEN:

 

               

       ‘‘ Herkes kuvvet istiyor.eğer kabil olsa herkes diktatör olmayı isteyecek…Çok az kimse,hedefine varabilmek için,başkasının malını kurban etmekte tereddüt eder.

          Kümedeki insanlar,yahut küme insanları,kendilerini zayıf ihtiraslara , kanaatlere alışkanlıklara, an’anevi adetlere,vahşi kuvvetlere idare ettiriyorlar.Onlar makul esaslara dayansalar bile,her yüksek cemiyet şekli için zararlı olduğu bir hakikat olan parti ayrılıklarına meylediyorlar.

           Kütlenin her kararı bilgisiz, tesadüfü bir ekseriyete tabidir.

           Onlar ki,bilgisizliklerine politika hayatının derin ve gizli kuvvetlerini, düşüncesiz kararlara sürüklerler.

            Netice:Anarşi olur.

            Eğer hedefe hizmet edecek bir hareket planı meydana getirilmek isteniyorsa,kütlenin kararsızlığına,bayağılığına dikkat etmelidir…

            Zamanımızda kütlenin kuvveti kördür.Bazen sağa bazen sola meyleder.

            Muvaffakiyetimiz kolaylaştı;çünkü biz bize mutlak lazım olan kütle ile münasebette,insanların doymayan maddi arzularını,menfaat hislerini söylemekle insan ruhunun en hassas yerine temas etmiş olduk. ’’

 

     PROTOKOL 15 DEN:

 

             ‘‘ Umumun kanaatine hakim olabilmek için kütleyi karıştıracak muhtelif fikirler ortaya atmalı.İşte bu birincisidir.

                  İkincisi ise,insanların adaletlerindeki,meyillerindeki ve hayat şekillerindeki aldanmalarını fazlalaştırmak ve yükseltmektir.

                  Bu onların karışıklıkta hiçbir şeyi anlamamalarına ve birbirlerini koruma kabiliyetlerini kaybetmelerine hizmet edecektir.

                   İşte bu vasıtalarla biz,yolumuzu kesen,bize karşı gelen her şahsi hareket kuvvetlerini zayıflatır;birlik kuvvetleri dağıtır ve bir ayrılık yapabiliriz. ’’  

         

                                                                        Birinci 101 Çerçeve’den-1.Baskı/1968

 

 

 

 

 

 

 

Giriş | Yeni Sayfa 97

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 08/11/06 13/01/09